ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 
I. A Szerződés hatálya 
 
Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve 
értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. (továbbiakban: 
Szállító), a Vevők részére áruértékesítést végez és a felek között létrejött keretmegállapodásban 
ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V.-vel jövőben megkötött ügyletre is. 
Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól 
kötelezettség nélkül elállni, amennyiben: 
a) Vevő nem teljesíti az irányába fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy 
b) Vevőről olyan információ jut a birtokába, amely megkérdőjelezi fizetőképességét. 
 
II. Megrendelés 
 
Szállító által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott 
árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban szereplő ár, kizárólag a megadott 
időintervallumban érvényes. Az árak (ettől eltérő kitétel kivételével) ÁFA nélkül értendők. 
Amennyiben a Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a 
megrendelés időpontjában érvényes, Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. által kiadott árlista szerinti árakat kell 
alkalmazni. A Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az 
időközben bekövetkezett 5%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által 
közölt árlista változásokat a szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a 
raklapdíj összegét, amely mindenkor a vonatkozó árlista szerint kerül kiszámlázásra. Szállító külön 
megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek 
helyszínre szállítását, lerakodását és daruzását. Szállítói áruszállítás esetén Vevő köteles megfelelő 
rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerő átvételéhez szükséges felelős személy 
biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő 
káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik. 
Egyedi megrendelés esetén Szállító fenntartja a jogot az áruérték általa meghatározott %-nak 
előleg címén történő bekérésére. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt 
terméket 8 (nyolc) napon belül nem szállítja el Szállító telephelyéről, abban az esetben Szállító 
nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. 
Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban (levél, telefax, e-mail) köteles leadni. A 
megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan leadásáért a felelősség Vevőt terheli. Vevő a 
megrendelést a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a 
postai átfutási időre és a Szállító írásos visszaigazolási kötelezettségére, valamint az üzletmenetben 
szokásos szállítási határidőkre. 
 
III. Fizetési feltételek 
 
Szállító – abban az esetben, amikor Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben 
egyenlíti ki – az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. A 
Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemő reklamációt kizárólag a számla 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. 
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő 
által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott  2
számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki 
jóváírás napja minősül. 
Szállító a vételárat a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelően számlázza. 
 
Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. Szállító 
és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhat, ebben az esetben Szállító az általa 
kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot. 
 
Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. 
 
Vevő kizárólag jogerős bírósági határozat alapján jogosult bármilyen követelését a számla 
ellenében beszámítani. 
 
Vevő a fizetési késedelem minden megkezdett napjára évi 20% késedelmi kamatot köteles fizetni. 
A szerződésben foglaltak szerint Szállító Vevő részére hitelkeretet biztosít. A hitelkeret a kiállított 
számlák bruttó értéke. Ha Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi 
kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig Szállító szabad hitelkeret esetén is jogosult a 
megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet 
felfüggeszteni. 
 
Amennyiben – szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból – Szállító tudomására jut, hogy 
Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkézsége negatív irányban megváltozott, bizonytalan – Szállító 
jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási 
joga Szállítót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási eljárás 
megindítása iránti kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást 
kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti Szállítót. Amennyiben a vevő ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú 
felmondására. Az ebből származó mindennemő kárát jogosult érvényesíteni Vevővel szemben. 
 
Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, Vevő saját költségén köteles – Szállító 
választása szerint – a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, 
vagy bankgarantált váltót kiállítani. 
 
Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél ezirányú 
írásbeli felhívás ellenére, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül a jelen 
szerződés szerinti lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. Ezen felül továbbá 
bármelyik fél jogosult a másik fél szerződésszegéséből kifolyólag keletkezett egyéb 
kárának megtérítését követelni. 
 
Vevő képviseletében jelen szerződést aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselője, mint 
magánszemély minden további feltétel nélkül készfizető kezességet vállal Vevő Szállító felé 
fennálló tartozásáért. Vevő cégjegyzésre feljogosított képviselője kijelenti, hogy a készfizető 
kezesség jogi tartalmával tisztában van. 
 
IV. Szállítási feltételek 
 
1. „Vis major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) 
által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, 
vagy a szerződéstől részben vagy egészben elállni a szerződésszegés jogkövetkezményeinek 
beállása nélkül.  3
2. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Szállító nem vállal 
felelősséget a gyár kapacitáshiányból származó késedelmes teljesítése miatt. A fenti okból 
bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kárigényről Szállítóval szemben Vevő 
visszavonhatatlanul lemond. 
3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. Vevő a készrejelentést követően 
köteles az árut átvenni. Amennyiben Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut 
átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Szállító raktározza, ugyanakkor a 
tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására. Vevő a 
tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. 
4. Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt 
mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját és idejét. A 
jegyzőkönyvet Vevő, Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. 
Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor 
ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, 
illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak. 
Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Szállító 
a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a 
terméket. 
 
V. Kockázatviselés 
 
Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru raktárból történő kiadásáig terjed. A 
szállítással vállalt értékesítés esetén Vevő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy 
egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. Vevő által 
kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért Vevő felel. Vevő köteles a tárolási helyre 
vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemő kárért 
Vevő köteles anyagi felelősséget vállalni. 
 
VI. Tulajdonjog fenntartása 
 
Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát 
fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga 
Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133.§ (3) bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak 
résztulajdona keletkezik (Ptk. 134.§). Vevő a szerződés aláírásával engedményezi Szállítóra a 
közös tulajdon értékesítéséből a szállítói tulajdoni hányadnak megfelelő összeget. 
Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, 
vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. 
Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és 
kártérítési igény bejelentésére, az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt 
haszna megtérítésére. 
Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Szállító a Vevő telephelyére, 
székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából 
akadálymentesen bejusson. 
Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog 
fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne 
érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, állagában 
bekövetkező bármely minőségromlásért, kárért Vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Vevő 
a Szállító termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a 
tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. 
  4
VII. Szavatosság 
 
Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott 
feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Szállító felelősséggel tartozik a 
termék minőségéért a termék csomagolásán megjelölt szavatossági időpontig. 
Minőségi reklamáció esetén Szállító köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani. 
Ha Szállító a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe, annak tevékenységéért 
úgy felel, mintha maga járt volna el. 
Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék 
állagában bekövetkezik. 
Ha a termékkel kapcsolatban minőségére vonatkozó probléma merül fel, Vevő köteles 
megakadályozni a termék beépítését – kivizsgálás céljából. Amennyiben ez nem történik meg – és 
a termék beépítésre kerül – mindennemő kockázat és felelősség Vevőt terheli. 
 
VIII. Egyéb jogok és kötelezettségek 
 
Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy 
annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltétel 
érvényességét. 
A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával 
ruházhatók át. 
Vevő és Szállító köteles együttmőködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet 
haladéktalanul írásban tájékoztatni. Vevő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről 
szerzett információt üzleti titokként kezelni. Vevő és Szállító az üzleti titok megsértésével okozott 
kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során 
történő bizonyítás. 
Vevő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. 
Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci 
arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, 
illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. 
Amennyiben felek jogvitáikat békés tárgyalás útján nem tudják rendezni, hatáskörtől függően a 
Budapesti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadók. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek két eredeti példányban készült, melyet felek átolvasás és értelmezést követően, jóváhagyólag együttesen írtak alá. 
 
Kelt Budapest, 2014. év ………………… hó ………. napján. 
 
 
 
 
                 ……………………………………………………                                   ……………………………………… 
Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V.
                               Szállító                                                                         Vevő